temps.sk » Dočasné alebo trvalé vyradenie z evidencie (2017)

Dočasné alebo trvalé vyradenie z evidencie (2017)

Vyradenie vozidla z evidencie je jednou z možností ako predísť pokute o nevykonaní EK a TK , ak nestíhate vykonať opravy pred technickou a emisnou kontrolou, prípadne ak vozidlo nepotrebujete dlhší čas využívať.

Hlavný rozdiel je, či chcete auto odhlásiť:

 • Dočasne (max. na 20 rokov)
 • Trvalo

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie (r. 2017)

 

V prvom prípade, ak aj auto odhlásite, môžete ho po určitom čase znovu prihlásiť a používať. V takomto prípade vypíšete žiadosť, zaplatíte príslušný poplatok, odovzdáte značky a doklady a dostanete písomné potvrdenie, s ktorým prídete, keď budete chcieť auto prihlásiť. Počas doby kedy je auto odhlásené, nemusíte chodiť na EK a TK ani platiť poistku. Samozrejme, s odhláseným vozidlom nesmiete ísť na cestu.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 1. vyplnenú žiadosť o zmenu,
 2. osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 3. čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 4. tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
 5. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 6. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne:

V lehote
1.  do jedného roka ………………………………………………………………………………………. 5 eur,
2.  od jedného roka do dvoch rokov …………………………………………………………………. 20 eur,
3.  od dvoch rokov do štyroch rokov …………………………………………………………………. 35 eur,
4.  od štyroch rokov do šiestich rokov………………………………………………………………… 70 eur,
5.  od šiestich rokov do 10 rokov ……………………………………………………………………. 170 eur,
6.  nad 10 rokov ………………………………………………………………………………………… 350 eur

Pri znovu zaradení vozidla do evidencie, pred skončením lehoty budete platiť poplatok 5€, ktorý zahŕňa vydanie dokladov. (Takže, ak máte auto odhlásené do marca, ale prídete už v januári, budete tento poplatok platiť. ) Samozrejme, musíte mať so sebou písomnú žiadosť o opätovnom zaradení do evidencie vozidiel.

Pri opätovnom zaradení vám orgán Policajného zboru vráti malý a veľký technický preukaz ( osvedčenie o evidencií I., II. Časť ) a tabuľky s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

Ak počas dočasného odhlásenia vozidlu prepadla emisná a technická kontrola, netreba mať so sebou doklad o vykonaní týchto kontrol, ale je povinný do 7 dní tieto kontroly opätovne vykonať.

Vozidlo, ktoré je dočasne odhlásené môžete aj v prípade potreby predať.  Ak požiadate orgán Policajného zboru o prevod držby vozidla na inú osobu, zmenu vlastníckeho práva a zápis vlastníka. Ak tomu nebránia iné zákonne dôvody (vozidlo nie je v exekúcií alebo pod.).

Čo je dôležité, vozidlo musíte prihlásiť  najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty odhlásenia.

 

 

Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (155,1 kB)
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení – TP, OE a tabul’ky s EČ (38,8 kB)
 

 

Trvalé vyradenie z evidencie (r. 2017)

 

Vyradenie vozidiel kategórie M1, N1, a L2.

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 1. vyplnenú žiadosť o zmenu,
 2. potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou vykonávajúcou zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie (ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom členskom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka)
 3. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 4. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 5. od 1. 2. 2017 sa  nevyberá správny poplatok pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, t.j. vozidiel, ktoré boli odovzdané na spracovanie.

Bod 2 nám hovorí, že potrebujeme doklad o zošrotovaní alebo ekologickom spracovaní. Tu máte možnosť ísť zaviesť auto na zberný dvor, kde vám takéto potvrdenie vydajú a za staré auto môžete získať cca 30€ , no musí však vlastniť všetky jeho časti ako motor, diely karosérie atď. Alebo si zavoláte firmu, ktorá si po auto rovno aj príde, no nezískate zaň pravdepodobne nič.

Od 1.1.2014 nemusíte nosiť doklady a tabuľky s evidenčným číslom na dopravný inšpektorát, ale odovzdáte ich priamo tam, kde sa auto spracuje. (zberný dvor; firma, ktorá vozidlo zlikviduje).

Vyradenie vozidiel ostatných kategórií (okrem M1, N1, L2)

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľky s evidenčným číslom, ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • správny poplatok vo výške 5 €.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel

V prípade, že vozidlo už neexistuje (napr. ste ho rozpredali na diely alebo iné.) môžete požiadať o vyradenie takéhoto vozidla. Ak je toto vozidlo stále v evidencií, a nemáte vykonané pravidelné kontroly, môže vám prísť pokuta. Preto je dobré sa takéhoto auta čo najrýchlejšie zbaviť.

Tu však neodovzdávate doklad o zošrotovaní vozidla, ale , rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (viď. žiadosť o vydanie rozhodnutia na http://www.ersv.sk/ ).

Ďalej odovzdáte malý a veľký technický ( osvedčenie o evidencií I. a II. Časť) a tabuľky s evidenčným číslom, prípade oznámenie o ich strate alebo odcudzení.

UPOZORNENIE

Od 1. 1. 2016 sa vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel riadi ustanoveniami nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. 500 eur za jedno vozidlo.

Vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel

V tomto prípade, budete potrebovať potvrdenie od národného orgánu Medzinárodnej organizácie  historických vozidiel FIVA, ktoré potvrdzuje, že vaše vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok

Budete potrebovať:

 • potvrdenie od múzeá o nadobudnutí vozidla do zbierok (viď. § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty).

 Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré bolo zaevidované v zahraničí

Takúto situáciu si môžeme predstaviť na príklade, že sa vozidlo z Čiech predáva na Slovensko.

Majiteľ vozidla v Českej republike:

 1. podá písomnú žiadosť o pridelenie registračnej značky s obmedzenou platnosťou pre vývoz do iného štátu ( prevozné značky)
 2. vozidlo po výjazde z Českej republiky prihlási do evidencie nový majiteľ zo Slovenska. Následne úrady na Slovensku najneskôr do 2 mesiacov nahlásia do Českej republiky, že vozidlo bolo prihlásené a zaevidované.

Majiteľ v Českej republike musí na úrade predložiť:

 • doklad totožnosti ( občiansky preukaz, pas)
 • originál alebo kópiu živnostenského listu, alebo výpis z obchodného registra,
 • osvedčenie o registrácií vozidla,
 • technický preukaz vozidla.
 • Odovzdáva všetky tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

Formulár „Žiadosť o vydanie tabuľky s registračnou značkou na vývoz“ je k dispozícií na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Ďalej musí majiteľ v Českej republike zaplatiť správne poplatky, ktorých zoznam nájdete tu: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=58613&recShow=40&nr=634~2F2004&rpp=15#parCnt .

Iné dôvody na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

V prípade, ak sa zistí, že na vozidle boli prevarené VIN čísla, potom podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie.

Majiteľ takéhoto vozidla, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady majiteľa vozidla.

O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

 

UPOZORNENIE

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

 

 

Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (155,1 kB)
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení – TP, OE a tabul’ky s EČ (38,8 kB)
 

 

 

...

Použité zdroje:

1.       © 2017 Ministerstvo vnútra SR, Dočasné vyradenie vozidla z evidencie [online], cit. [2017-10-28], dostupný z WWW:< https://www.minv.sk/?docasne-vyradenie>
 1. © 2017 Ministerstvo vnútra SR, Vyradenie vozidla z evidencie [online], cit. [2017-10-28], dostupný z WWW:< https://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie>
 2. Copyright © 2017 Ministerstvo dopravy ČR, Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu, dostupný z WWW: < https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/123/17388.html#obsah >